Referansegrupper

Referansegrupper er en viktig del av NTNUs system for å sikre kvaliteten på undervisningen. Det er derfor viktig at studenter bruker anledningen til å påvirke og at forelesere bruker disse tilbakemeldingene som et verktøy til forbedring.

NTNUs sider for Utdanningskvalitet finner du her. (English)

Studenttingets referansegruppehefte

Les mer om ditt ansvar som referansegruppemedlem i heftet vårt:

STi-sak 19/13 Kvalitetsikringssystem ved NTNU

Vedtak: «Studenttinget mener: NTNUs ansvar

 • NTNU skal sørge for at kvalitetssikringssystemet blir utformet på en slik måte at det er lett gjenkjennelig og kan implementeres ved alle institutt.
 • NTNU skal involvere og tydeliggjøre rollen til tillitsvalgte studenter på instituttnivå i kvalitetssikringsarbeidet.
 • NTNU skal tydeliggjøre det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet.
 • NTNU skal ha transparens i kvalitetssikringsarbeidet. Dette ved å gjøretilbakemeldinger offentlige for alle interesserte. Tilbakemeldingene skal gjøres anonyme og det skal ikke publiseres noen form for personangrep eller krenkende påstander om enkeltpersoner i tilbakemeldingene.
 • NTNU skal forbedre nettsidene om kvalitetssikringssystemet. Det skal her være en definisjon av kvalitet, og hvorfor kvalitetssikring er viktig.
 • Nettsiden om kvalitetssikring skal gjøres tilgjengelig på forsiden av ntnu.no. Nettsiden skal også være lett tilgjengelig via Innsida og It’s learning.
 • NTNU skal legge til rette for at evalueringene av emner og studieprogram skal gjøres elektronisk.
 • Alle uteksaminerte studenter skal ha tilbud om å evaluere studieprogrammene som helhet i maksimum 2 måneder etter uteksaminering.
 • NTNU skal legge til rette for å ha gode insentiver for å kunne utføre et godt kvalitetssikringsarbeid.
 • NTNU skal anse og bruke studentene aktivt som informasjonskilder i datainnhenting både i arbeidet med kvalitetssikring og forskning.
 • Fakultetene skal kunne sanksjonere institutt som ikke tilfredsstiller krav til kvalitetssikring.
 • NTNU har et ansvar for å kommunisere hvilket institutt som eier emner.
 • NTNU skal utvikle en felles powerpoint-presentasjon eller lignende som forklarer kvalitetssikringsprosessene ved universitetet, og som brukes når studenter får innføring i kvalitetssikringssystemet.
 • Kvalitetssikringsarbeidet skal være en naturlig del av NTNU lederopplæringsprogram.
 • Emneevalueringer skal gjennomføres som en øving i alle emner, for alle studentene som tar emnet. Disse emneevalueringene må behandles og sammenfattes i ettertid av, om mulig, en objektiv tredjepart.
 • NTNU skal jobbe for at instituttleder, de tillitsvalgte og kontorsjefen skal møtes, f.eks en gang i semesteret, for å revidere tilbakemeldingene/emneevalueringene på utvalgte emner.
 • NTNU må sørge for at LMU blir mer involvert i kvalitetssikringsarbeidet ved NTNU, blant annet gjennom inkludering av LMUs rapport i kvalitetsmeldingen og ved å benytte LMU opp mot arbeid med læringsmiljø og kvalitetssikring på fakultetene.

     • NTNU skal jobbe for at informasjon om kvalitetssikringssystemet når studentene så             tidlig i studieløpet som mulig. F. eks gjennom fellesforelesninger i oppstartsdagene.

Studentdemokratiets ansvar

 • Studentdemokratiet skal være en ressurs for undervisere, instituttledere, andre studenter og alle som har faglig innvirkning ved NTNU.
 • Studentdemokratiet har delansvar i å synliggjøre kvalitetssikringssystemet ved å være tilgjengelige for spørsmål om kvalitetssikring for alle faglige ansatte og studenter ved NTNU»

Kontakt oss for mer informasjon.