Valg i Studenttinget 4.mai

Her finner du informasjon om de ulike utvalgene Studenttinget skal velge til den 4. mai. Om du vil ha mer informasjon om valgene, så ikke nøl med å ta kontakt til sti[a]studenttinget.no.

Valg til Klagenemda

To plasser, en for studieåret 2017/2018 og en fram til 31.12.2017. I tillegg skal det velges en vara for studieåret 2017/2018. Vervet er honorert hvor man får betalt pr møtetime, samt forberedelser.

Klagenemndas mandat

Klagenemndas mandat omfattes av følgende saksaksområder;

 • Klage på avgjørelse om godkjenning og godskriving av utdanning (Uhl. § 3-4)
 • Klage på avgjørelse om fritak for eksamen eller prøve (Uhl. § 3-5)
 • Klage på avgjørelse om opptak av studenter (Uhl. § 3-6 og 3-7)
 • Klage på avgjørelse om rett til å gå opp til eksamen (Uhl. § 3-10)
 • Annullering av eksamen eller prøve (Uhl. § 4-7)
 • Utestenging og bortvisning (Uhl. § 4-8)
 • Utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest (Uhl. § 4-9)
 • Utestenging etter skikkethetsvurdering (Uhl. § 4-10)
 • Klage over formelle feil ved eksamen (Uhl. § 5-2)
 • Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse (Uhl. § 5-3)
 • Klage i forbindelse med valg og oppnevning av styret (Uhl. § 9-4)

Les mer om Klagenemda her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda

Valg til Utdanningsutvalget

En plass for studieåret 2017/2018. Vedkommende vil sitte med Fagpolitisk ansvarlig i AU. Vervet er honorert 80 timer pr semester.

Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal bygge på fakultetenes tenk­ning og medvirke til at NTNU får helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdannings­tilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle problemstillinger på fakultetsnivå.

Les mer om Utdanningsutvalget her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU

Oppnevning til Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen(FUS)

Det skal oppnevnes en studentrepresentant for studieåret 2017/2018. Vervet er kompensert med 100 timer i semesteret. Studenttinget oppnevner etter innstilling fra allmøtet for sivilingeniørstudentene.

FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Les mer om FUS her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS

Oppnevning til Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen(FUL)

Det skal oppnevnes en studentrepresentant for studieåret 2017/2018. Da den andre, sittende representanten kommer fra Gløshaugen-miljøet, er det ønskelig med en representant fra Dragvoll-miljøet. Vervet er kompensert med 60 timer i semesteret. Studenttinget oppnevner etter innstilling fra allmøtet til lektorstudentene.

Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) er organisert under Rektor og skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Les mer om FUL her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL

Oppnevning til Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen(FUI)

Det skal velges tre representanter til FUI. Her etterstrebes det at alle studiebyene (Gjøvik, Trondheim og Ålesund) representeres og begge kjønn må også være representert. Representantene skal sitte for studieåret 2017/2018. Vervet er kompensert med 150 timer per semester. Valget til FUI vil foregå under Studenttingsmøtet 4.mai da ingeniørutdanningene ikke har fått formalisert et allmøte.

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Les mer om FUI her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI

Valg til Læringsmiljøutvalget(LMU)

Det skal velges en representant og en vara for studieåret 2017/2018. Studentene utgjør halvparten av medlemmene i LMU. Lederen i LMU er i år læringsmiljøansvarlig i Studenttinget.

Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Les mer om LMU her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU

Valg til utvalg for likestilling og mangfold ved NTNU

Det skal velges en representant og en vara til dette utvalget. Funksjonstiden er studieåret 2017/2018.

For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele organisasjonen.

Les mer om utvalget her:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold

De fleste av disse utvalgene skal det også velges til i løpet av høstsemesteret 2017.

Valg til NTNU-styret

Valget til NTNU-styret er nå åpent og du kan bruke stemmeretten din! Hvem skal representere deg i NTNU-styret? 

Informasjon om NTNU-valget finner du på Studentvalget.no. Her kan du lese mer om de ulike kandidatene og hvordan du kan stemme.

 

Valg til Velferdstinget

Den 5. april skal Studenttinget velge 12 representanter til Velferdstinget for studieåret 2017/2018.

Studenttinget NTNU er et av seks eierorgan til Velferdstinget og har delegert ansvaret for å ivareta og bedre velferdstilbudet til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Velferdstinget arbeider opp mot Studentsamskipnaden Sit og er med på å bestemme hva semesteravgiften skal brukes til. Mer informasjon om Velferdstinget finner du på deres hjemmesider.

Hvordan stiller du til valg?

Studenttinget NTNU skal velge 11 representanter under Studenttingsmøtet den 5.april. Møtet avholdes på Øya Helsehus og du stiller til kandidat når saken åpnes. Da får du to minutter til å presentere deg sammen med de andre som også stiller. Etter dette vil det bli en utspørring av kandidater før Studenttingsrepresentantene skal stemme over kandidatene. Resultatet vil offentliggjøres så snart tellingen er unnagjort.

Kan du ikke delta på møtet, er det fullt mulig å stille på forhånd og sende en skriftlig presentasjon av seg selv til sti@studenttinget.no. For studenter som studerer ved campus Gjøvik eller Ålesund, dekkes naturlig nok reise til møtet.

Om du har spørsmål om valget eller vervet, så ta kontakt på mail eller kom innom vårt kontor i Gamle Fysikk. Det er også mulig å ta en prat med Velferdstingskontoret på Stripa, Gamle Kjemi- Gløshaugen.