Studentboligundersøkelsen 2016

Etter et år med fusjonsprosess på institusjons – og samskipnadsnivå har både bolig – og studentmassen til Sit økt. Tilflyttende studenter ankommer nå Gjøvik, Ålesund og Trondheim for å starte sine studier, men mange velger studentby allerede før de er garantert plass å bo. Noen har vært ute tidlig og søkt bolig hos Sit, men det er langt fra alle som får plass.

Tidligere år har Gjøvikstudentene blitt betjent av Studentsamskipnaden i Oppland (21,27% boligdekning i 2015), Ålesundstudentene av Studentsamskipnaden for Sunnmøre (14,11% boligdekning i 2015) og Trondheimstudentene av Studentsamskipnaden i Trondheim (14,92% boligdekning i 2015). Etter fusjon av samskipnadsvirksomhet vil studentboligmassen for disse to byene tilhøre Sit, og påvirke dekningsgraden av diverse årsaker.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har nå gjennomført sin årlige studentboligundersøkelse. Denne undersøkelsen sier noe om bosituasjonen til studentene under de forskjellige studentsamskipnadene. Under studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim er dekningsgraden på 13,48 % sammenlignet med 14,61% som det nasjonale gjennomsnittet, ifølge tall fra Studentboligundersøkelsen 2016. Dette er en nedgang fra tidligere år. En av årsakene er at Sit i år har rapportert et lavere antall hybler og leiligheter i Trondheim enn i fjor.

“Boligmassen for Gjøvik og Ålesund virker relativt uendret, men nedgangen i rapportert boligmasse i Trondheim, i tillegg til en økning av antall studenter har stor del i nedgangen i dekningsgraden til Sit.”

-melder Ida Medina Jodanovic, leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

I Trondheim har Sit i samarbeid med kommunen et tilbud der studenter uten bolig kan få midlertidig boplass til de finner noe permanent, tiltaket heter «tak-over-hodet».

“Dette er et flott tiltak, men det skal ikke være nødvendig for studenter å bo ut av kofferten sin i uker etter studiestart.”

-kommenterer Ida.

Dekningsgraden har sunket betraktelig for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, fra 15,19% i 2015. I Trondheim vil boligprosjektet «Moholt 50|50» stå klar til innflytting i januar 2017 med flere hundre nye hybelenheter.

“Ferdigstilling av prosjektet vil bringe Sit nærmere målet på 20% dekningsgrad, men Sit betjener nå tre byer som gjør at vi må heve blikket og se de individuelle byenes behov.”

-presiserer leder av Velferdstinget.

På et nasjonalt nivå ble det i 2015 tildelt midler til 2200 studentboliger, dette er det høyeste noen sinne. Allikevel holder antall boliger det søkes tilskudd til seg relativt stabilt rundt 5000 studentboliger. Med årets tildeling av midler til nye 2200 studentboliger økes den nasjonale dekningsgraden fra 14,54% til 14,61%.

“Behovet for studentboliger vil alltid være der, og til tross for en økning av tilskudd fra staten de siste to årene er vi avhengige av utvikling for å nå studentkravet på midler til 3000 studentboliger årlig.”

-kommenterer Jodanovic.

Hvis den prosentvise trenden fortsetter å øke jevnt nasjonalt kan man forvente å nå målet om 20% dekningsgrad om nærmere 100 år.

“For å nå 20% dekning mangler fortsatt 13695 studentboliger nasjonalt, samtidig som stadig flere velger å studere. For å kunne oppnå målet må økningen av tilskudd være høyere enn den økende mengden studenter. Regjeringen har gjort store steg i riktig retning, men trenden med økende tildeling må fortsette i en årrekke fremover.”

-Avslutter Ida Medina Jodanovic, leder av Velferdstinget.

###

For ytterligere kommentarer og informasjon eller spørsmål, besøk Velferdstinget sin hjemmeside eller kontakt Ida Medina Jodanovic, leder av Velferdstinget, på mobil 415 94 440.


Velferdstinget er Gjøviks-, Ålesunds-, og Trondheimsstudentenes svar på velferdsstaten. Vi er et organ bestående av 21 valgte studenter som jobber for at du skal få best mulig velferdstilbud. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere. Vi jobber også opp mot utdanningsinstitusjonene og kommunene. Vi jobber mye på lokalt nivå, men også på nasjonalt nivå med saker som ivaretar dine rettigheter og din økonomi under studiene.

Mange spennende valg på førstkommende studenttingsmøte!

Torsdag 04. mai klokka 17.15 er det studenttingsmøte i R10 på campus Gløshaugen. På dette møtet som er studenttingets siste før sommeren skal det gjøres flere spennende valg. Arbeidsutvalget håper på mange kandidater til de viktige vervene.

Heltidsverv i arbeidsutvalget

Marte Øien og Morten Djupdal trer ut av sine verv 30. juni.

Marte Øien og Morten Djupdal sine valgperioder går ut 30. juni

Nestleder Marte Øien og informasjonsansvarlig Morten Djupdal avslutter sine valgperioder 30. juni. Det er derfor valg på to av stillingene som heltidstillitsvalgte til studenttingets ledelse. Marte Øien har informert Studenttinget om at hun stiller til gjenvalg, mens Morten ikke stiller for en ny periode.

Det vil selvfølgelig likevel være åpent valg på begge plassene, og arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv. Det betyr at hvilket verv den enkelte valgte får blir avgjort i etterkant av valget. Det betyr også at de valgte ikke nødvendigvis overtar stillingene som enten nestleder eller informasjonsansvarlig, men også har mulighet til å bli studentdemokratisk ansvarlig eller fag- og forkningspolitisk ansvarlig.

Utdanningsutvalget
I NTNUs utdanninsgutvalg sitter det representanter fra rektoratet, fakultetene og studentene. Utdanningsutvalget ledes av prorektor Berit Kjeldstad, og er en viktig premissleverandør for utdanningsområdet.

Som studentrepresentant vil du sitte der sammen med fag og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Les mer om utdanningsutvalget her.

Still til NSOs landsmøte!

xLM6-horisontal_trans-650x165.png.pagespeed.ic.PKXHHFQCAmTorsdag 03.03 avholdes det valg av delegater til Norsk studentorganisasjons landsmøte. Landsmøtet avholdes 21-23. april på Lillestrøm. Landsmøtet er en unik arena der man får mulighet til å bli kjent med nasjonal studentpolitikk!

Det er åpent for alle som ønsker å stille til valg, og vi vil oppfordre de som tenker at landsmøtet kunne være spennende til å gjøre dette. Det vil være fordelaktig om man fyller ut et kandidatskjema slik at Studenttinget blir kjent med deg som kandidat før møtet.

Møtet finner sted på Øya helsehus, A2-3 fra 17.15.

Vil du vite mer om landsmøtet? Sjekk ut nso sine nettsider.