Tavler

Tavlene på stripa er faste oppslagsplasser for informasjon om og fra organisasjoner. Studenttinget står fritt til å omprioritere tildeling av tavleplass ved behov. Som regel gjøres det en omfordeling i mai/juni hvert år og tavlene fordeles for ett år. Vær oppmerksom på at det skilles mellom glasstavler og gråtavler – se kart nederst på siden.

Retningslinjer for tavleplass på Stripa:

  1. Alle organisasjoner som har lokallag ved NTNU kan søke
  2. Organisasjonen må ha et formål og en profil nært tilknyttet NTNU og NTNU sine studenter.
  3. Gruppens formål eller navn skal ikke bryte med NTNUs IT-reglement, lov eller allmenne etiske prinsipper.
  4. Gruppen må ha minst 15 medlemmer, hvor minimum 50 % av medlemmene må være registrerte NTNU-studenter
  5. Organisasjonen, ved navngitt kontaktperson, er selv ansvarlig for rydding og vedlikehold av tildelt tavle

Søke om tavle vår 2016!

Søknadsfrist for å ha tavle studieåret 2016/17 er 1. juni. Søknad sendes til info@studenttinget.no. Søknad må inneholde organisasjonens navn og formål, og man bør opplyse om at man fyller kravene i retningslinjene.

Om man har tavle fra før og søker om å beholde den er det fint om man oppgir nummer på den tavlen.

Tavlene vil bli tildelt ved at man får svar på mail og at det blir oppslag på hver tavle. Tavler som ikke er tildelt til samme organisasjon eller er ledige vil bli ryddet siste uka i juni.

Klikk på kartet for å se en større versjon.

Kart