Studentene positive til samlokalisering

Det har aldri kommet en optimal eller langsiktig løsning til det beste for alle studenter og ansatte på NTNU. Det er særdeles utfordrende å arbeide med universitetets spesielle oppgave og ansvar som tverrfaglig universitet når vi er delt opp i flere leire, geografisk og politisk. En tocampusløsning som vi har nå er et kompromiss kjempet frem av krefter som tidligere har vært negative til NTNU som en felles plattform for forskning og utdanning. Tiden er nå moden for å ny se på samlokalisering av studenter, lærekrefter og forskningen på universitetet.

En samlokalisering av NTNU vil være drivende for å skape en enhetsfølelse blant studentene. I dag er det vanskelig for studenter å ta emner på tvers av campus; utenomfaglige studentorganisasjoner er i dag nær sagt de eneste felles møteplassene vi har. Det er et ubenyttet potensial i dette, og vi går glipp av verdifull kompetanse og kunnskap. En samling av universitetets studenter gir oss felles tilhørighet, en enhetsfølelse som vil drive utdanningen framover. Campus Gløshaugen gir nærhet til bykjernen, samtidig som det er et eksklusivt universitetsområde hvor frihet råder – studentboliger og velferdsfunksjoner kan legges i nærheten av campus, og NTNU som en enhet kan realiseres.

Det bærende premisset er at en samlokalisering ikke skal gå ut over NTNUs ordinære aktiviteter. Utdanning, forskning og andre viktige samfunnsoppdrag skal fortsette med full hastighet også under en flytting. Prosessen bør være gradvis, slik at midlertidige bygg, paviljonger og eksterne innleide lokaler først skal fases ut. Studentene ønsker at det skal være enklere for eksterne parter å støtte prosjekter og bygg på campus, og NTNU bør aktiv søke samarbeidspartnere i norsk forsknings-, nærings- og utdanningsliv for å finne krefter som kan bidra positivt.

Det vil være en god mulighet til å oppgradere eksisterende arealer, som sammen med nybygg kan øke kvaliteten på læringsmiljøet på NTNU. Et springende punkt for studentene er at resultatet skal gi økt kvalitet i læringsmiljø. Dette betyr mer plass per student, ikke mindre. Bedre tilpasset læringssituasjon, ikke dårligere. Arealer avholdt til studenter skal bevares, og studentorganisasjoner skal prioriteres, slik at en samling av campus ikke vil gå ut over frivilligheten. Studentvekst framover er et faktum, og universitetet må bruke muligheten samlokalisering gir til å lage en campus med mulighet for vekst.

En ny samlet campus skal ha naturlige møteplasser for studenter, som inspirerer til læring  og sosial aktivitet. Studentene ønsker å foreslå at det skal bygges et studentsenter, med bokhandel, studentorganisasjoner og sosiale møteplasser. Vi ønsker også å realisere fengseltomta sammen med Samfundet, slik at dette området kan brukes som en integrert del i studentbyen.

NTNU må være med å sikre at velferdstilbudet til NTNUs studenter opprettholdes ved en samlokalisering.

Dersom samlokalisering ikke skjer med én gang, skal NTNU kun prioritere ytterst nødvendige investeringer på Dragvoll, slik at investeringer der ikke ødelegger for et langsiktig mål om samling av hele campus.

Studentene oppfordrer at hele NTNUs bredde, fra toppledelse til fagmiljøene, skal arbeide for en samlokalisering. Det er realiserbart, men en faktisk gjennomføring avhenger av at vi står sammen og sier hva som er det beste for oss på NTNU.

Vedtatt 2012