SAKS-prosessen ved NTNU

Det har kommet inn flere spørsmål om hva Studenttinget mener om fusjonen og hvordan vi har arbeidet med NTNU i SAKS saken.

 

Studenttinget har satt trondheimstudenten på dagsorden. En stor del av argumentasjonen for fusjon med HiST er en styrking av trondheimstudenten. Arbeidet med å gjøre Trondheim til Nordens beste studieby mener vi er styrket av fusjon med HiST og denne argumentasjonen er å finne igjen i sakspapirene til styresaken.

Det har vært viktig for oss at NTNU har fokus på sitt nasjonale mandat for teknologiutdanning. Det er viktig at NTNU beholder og styrker sin posisjon i utdanningssektoren.

Studenttinget har tidlig i prosessen stilt seg positive til sammenslåing med HiST. Her mener vi det er mange faglige gevinster. Her er mulighet for å forsterke studiebyen samt at HiST og NTNU har mange komplementære fagområdet, spesielt innen helse, økonomi og lærerutdanning.

Studenttinget har stilt seg skeptiske til satellitt-modellen i sitt vedtak. Vi har også presisert i vedtaket at vi ønsker at NTNU skal ta en aktiv rolle i sektoren og styrke sitt nasjonale mandat. Vi så i møtet at styret finner det nasjonale mandatet best ivaretatt gjennom fusjon med HiST, HiÅ og HiG som alle har sterke teknologimiljøer. Her har vi respekt for styrets vurdering og beslutting.

Det som er best for NTNU i tiden fremover er at hele organisasjonen slutter opp om styrets valg, og at alle arbeider i samme retning. Nå starter arbeidet med å løfte kvaliteten på både utdanning og forskning til et enda høyere nivå på alle NTNUs campus. Studenttinget vil ta en aktiv rolle og jobbe for at utdanningen og læringsmiljøet ved hele NTNU hele tiden forbedres.

Studenttinget vil fremover arbeide sammen med studentdemokratiene ved HiST, HiÅ og HiG. Det er viktig at vi snarest mulig kommer i gang med arbeidet om å bygge ett nytt studentdemokrati som skal ivareta alle studenters interesser og sørge for at alle blir hørt og inkludert i tillitsvalgtlinjen.

 

Vedtak om SAKS    Studenttingets høringssvar