Likestillingskomiteen

NTNUs likestillingskomité er rådgivende organ for rektor i strategiske spørsmål som angår likestilling. Komiteen skal bidra til at NTNU når sine mål for likestilling ved å skape interesse for, og synliggjøre ledelsens støtte til likestillingsarbeidet på alle nivå i organisasjonen.

Sentrale oppgaver 

  • utarbeide og evaluere toårig handlingsplan for likestilling
  • vurdere status i likestillingsarbeidet og utarbeide årsrapport til rektor
  • arbeide for at menn og kvinner gis like rettigheter ved universitetet
  • påse at likestillingshensyn blir ivaretatt ved innstilling til administrative toppstillinger
  • bidra til generell bevisstgjøring om likestilling i akademia og uttale seg i saker der likestillingsaspektet er relevant
  • ha kontakt mot NTNUs likestillingsombud
  • fungere som styringsgruppe for NTNUs mentorprogram
  • innstille kandidater til NTNUs årlige likestillingspris

I tillegg til en student sitter prorektor for forskning, representanter fra fakultetene samt en likestillingsrådgiver i likestillingskomiteen. Det er Studenttingets likestilling- og inkluderingsansvarlig som er studentrepresentanten.