Landsmøte i NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer studentene ved universitetene og de høyskolene i Norge, også NTNU, og tar opp saker som har med studenter å gjøre på nasjonalt plan. De jobber med kompetanseheving i lokallagene, slik som Studenttinget NTNU, og med å påvirke offentlige myndighetene i saker som angår studenter.

Landsmøtet møtes en gang i året for å vedta i politiske plattformene, arbeidsprogram, vedtekter, resolusjoner og velge nytt arbeidsutvalg (hvem som skal representere studentene ved universitetene og høyskolene i Norge nasjonalt). Landsmøtet består av delegater fra alle medlemslagene av NSO. Hvor mange delegater hvert medlemslag får bestemmes ut fra institusjonens størrelse, de siste årene har NTNU hatt 20 delegater. Studenttinget velger sine representanter tidlig over nyttår og landsmøtet finner sted i slutten av mars/begynnelsen av april. Det velges også vararepresentanter som kan steppe inn ved sykdom eller tilsvarende.

Før hvert landsmøtet har NTNU-delegasjonen (ca. 30 stk) gjerne flere formøter (4-5 i løpet av våren) der vi gjennomgår de sakene som skal behandles på selve møtet. Da leser vi igjennom de plattformene som skal behandles og de ferske får et innblikk av hvordan ting foregår på et landsmøtet. Ofte får delegasjonen også besøk av de studentene som stiller til valg som arbeidsutvalgsmedlem i NSO. Dette er med på å sikre at alle er komfortable med hvordan de politiske saken blir behandlet på landsmøtet (ofte vidt forskjellig fra hvordan våre Studenttingsmøter kan være) og at vi får tatt mange av de politiske diskusjonene på forhånd.

Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. Ordinært LM avholdes hvert år i mars/april i Tønsberg. LM-delegatene får reise og opphold for regionsmøte og landsmøte dekket. Som delegat får man også være med på regionsmøtet der medlemslagene i region midt møtes for å forberede seg sammen.