Dekanmøte

Dekanmøtet er Rektor sitt rådgivende organ, og her drøftes saker som angår NTNU som helhet. Dekanmøtet avholdes i utgangspunktet en gang i uka, med noen opphold. Sakene som tas opp har et vidt spekter, og angår både studenter, ansatte og ledere på NTNU.
Dekanmøtet består av Rektor, prorektorene, Organisasjonsdirektør, Økonomi- og eiendomsdirektør, dekaner ved alle fakultetene og direktør ved Vitenskapsmuseet, i tillegg til våre to representanter fra Studenttinget. Dette gir oss en ypperlig mulighet til å ta opp saker som når ut til ledelsen og alle fakultetene i samme møte.