Retningslinjer for tildeling av Prosjektmidler

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 16.11.98. Siste endring gjort den 28.11.2000

Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å disponere studentdemokratiets prosjektmidler ut i fra følgende retningslinjer:

§ 1.Formål

1.1.   Prosjektmidlene skal ikke inngå i noen studentorganers ordinære drift, men støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst

1.2.   FTR seminaret dekkes av denne posten.

 §2. Hvem kan søke

2.1. Alle organ/grupperinger ved NTNU som har prosjekt som vil være til gode for en større del av studentmassen på NTNU kan søke.

§3.Saksgangen

3.1 Studenttinget NTNU ved arbeidsutvalget er de som skal disponere midlene.

Kopi av vedtaket sendes til Studentutvalgene

3.2. Det kan ikke deles ut mer enn maksimalt halvparten av de disponible midlene i første semesteret i budsjettåret.”

§4.Offentliggjøring

4.1.Studenttinget NTNU har ansvar for at det er mulig å søke om prosjektstøtte gjennom sin generelle informasjon til studentorganene ved NTNU.

§5.Iverksetting

5.1.Disse retningslinjene trer i kraft fra og med 01.01.99