Nye retningslinjer for fordeling av midler fra NTNU Trykk

 

§1 Formål

1.1  Refusjonsordningen skal være en støtteordning for studentorganer som benytter seg av NTNU-trykk.

§2 Hvem kan søke
2.1 Alle studentorganer med tilknytning til NTNU kan søke.

§3 Saksgang

3.1 Studenttinget NTNU har ansvar for at retningslinjer og aktuelle søknadsfrister er formidlet til de aktuelle organene. Det er arbeidsutvalget som disponerer midlene i tråd med retningslinjene.

3.2 Midlene deles ut to ganger i året, altså hvert semester. Det kan ikke deles ut mer enn maksimalt halvparten av de disponible midlene i første semester i budsjettåret. Søknaden må være Studenttinget NTNU i hende senest den 1. mars og 1. oktober.

3.3 Søknaden må i tillegg til søknadsbeløp, kontakt- og kontoinformasjon innholde:

  • En kort beskrivelse av hva som trykkes og hva det skal brukes til.
  • Kvittering fra NTNU-trykk

§4 Prinsipper for tildeling
De disponible midlene skal deles ut etter følgende prinsipper:

  • Kun søknader for trykksaker på papir behandles. Det vil si at roll-upps og banner ikke dekkes.
  • Søkere tildeles maks 10 000,- per semester
  • Midlene deles prosentvis likt mellom søkerne. Søkere kan maksimalt få refundert 50%.

§5 Gyldighet
5.1 Disse retningslinjene er gjeldende fra og med 01.01.2015