NTNUs system for kvalitetssikring

NTNU-styret godkjente 2.10.13 det nye kvalitetssikringssystemet til NTNU.

Link til systemet kan finnes her

Studentenes roll i systemet er: (Kopiert fra kvalitetssikringssystemet)

Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering gjennom å gi løpende tilbakemelding til referansegruppene for sine emner, og å delta i referansegrupper, spørreskjemaundersøkelser, møter med mer.

Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i NTNUs system for kvalitetssikring av utdan- ning, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller fakultetsledelse. NTNU har et nettbasert avvikssy- stem hvor studentene kan melde fra dersom disse ikke følger opp.

Referansegruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive referansegrupperapport med forslag til tiltak, som sendes emnean- svarlig.

 

Studentdemokratiets rolle:

Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetssikringsarbei- det på alle nivå i organisasjonen: Styret, Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget, Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Studentdemokratiet har tillitsvalgte på fakultet- og instituttnivå og i alle studieprogramråd. Studenttinget har en politisk ledelse som skal bidra i prosessene på sen- tralt nivå og bistå tillitsmannsapparatet.

 

En viktig ting med dette systemet er at alle i linja har et ansvar, og at man hele tiden skal følge linja. Linja ser slikt ut:

linja kvass

 

Avvikssystemet:

Skulle det ikke fungere å følge linja, har NTNU nå utviklet et avvikssystem. Her kan man melde inn saker av ulik natur, under hovedkategoriene: Utdanningskvalitet og undervisning, Læringsmiljø, Varsling- alvorlige forhold, og Helse, miljø og sikkerhet. Klikk her for å melde et avvik (kan kreve at du er pålogget innsida).