Kandidater til LMU og RFSF søkes

OPPDATERING: Disse vervene ble besatt på STi-møte 10/14.

Studenttinget mangler fortsatt en fast representant og en vara til Læringsmiljøutvalget samt en vara til Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser. Interessenter bes kontakte Studenttinget på sti@studenttinget.no. For mer informasjon send epost eller stikk innom STi-kontoret på stripa.

Om RFSF:
RFSF er et underutvalg av læringsmiljøutvalget ved NTNU. Rådet er sammensatt av studenter og ansatte både fra fagmiljøene og administrasjonen. Ansatte ved NTNUs Studieavdeling, som arbeider med rådgivning og tilrettelegging til daglig, er også med i rådet. RFSFs Råd møtes 2-3 ganger per semester.

RFSF skal vurdere retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme funksjonshemmede studenters behov. RFSF innstiller på handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser, og følger opp denne. Rådet skal også være kontaktledd mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder funksjonshemmede studenter ved NTNU.

Mandat for Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.

Utvalget skal:

1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.